Mesajul de Nașterea Domnului

Mesajul de Nașterea Domnului

 

 

Mesajul de Nașterea Domnului

al Prea Fericitului Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, Întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene,

adresat arhipăstorilor, preoţimii, cinului monahal şi tuturor credincioşilor întru slava lui Dumnezeu și ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene

 

”Mare este taina dreptei credințe: Dumnezeu S-a arătat în trup”

1 Tim. 3,16

 

Iubiţi întru Domnul arhipăstori, preacinstită preoţime, preacurat întru Hristos cin monahal, de Dumnezeu iubitori mireni, fraţi şi surori!

Vă felicităm din toată inima cu Nașterea a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru inimile credincioșilor noaptea Nașterii de astăzi este neuitată și la fel de solemnă ca și două mii de ani în urmă.

Cu mult înainte de sărbătoarea luminoasă a Nașterii Sfânta Biserică a început să pregătească pe noi către această marea prăznuire. Curățind sufletele prin rugăciune, pocăința și fapte bune, ne aseamănăm drepților din Vechiul Testament care cu credință și nădejde așteptau venirea în lume a Mântuitorului – Hristos Soarele Dreptății.

Apostolul Pavel, dezvăluind sensul Nașterii lui Hristos, referindu-se la profețiile Vechiului Testament, spune, că legea singură de sine, fără adevărul lui Dumnezeu, nu are putere să mântuiască pe om (vezi Rom. 3,21). Apostolul arată la robia păcatului și diavolului, în care era omenirea până la venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos. Sclavia de păcat năștea în oameni frica de moarte. Dar această frică a biruit-o Hristos. El a venit în lume și ne-a făcut robi ai dreptății (Rom. 6,18). Dar acum, – spune apostolul, – izbăviți fiind de păcat și robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul, viața veșnică (Rom. 6,22). Această bună vestire ne întărește în încercările vieții, în lupta cu păcatul. Atunci când „Dumnezeu a fost cu oamenii, – spune Sf. Ioan Gură de Aur în predica sa de la Naștera lui Hristos, – numai trebuie să se teamă și să se cutremure, dar trebuie să fie siguri pentru toate”.

Pentru Biserica Ortodoxă Ucraineană anul trecut a fost aniversar: noi am sărbătorit a douzecea aniversare a Sinodul istoric din Harcov și a șederii Noastre la catedra veche a Mitropoliților din Kiev. Ridicând rugăciuni de mulțumire milostivului Dumnezeu pentru bunătățile Lui care, ne bucurăm pentru fiii mântuiți a Bisericii lui Hristos, care sunt în comuniunea Casei lui Dumnezeu, și ne măhnim pentru frații noștri care sunt în afara comuniunii Bisericești.

Anul trecut prin mila Lui Dumnezeu a fost marcat prin vizitarea pe pământrile ucrainene a marelor capadopere ortodoxe. Eparhiile Bisericii noastre cu evlavie au întâmpinat Giulgiul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Orașul Sfânt Ierusalim, și de asemenea cinstitul cap al Marelui Mucenic și tămăduitor Pantelimon, venirea căruia a marcat deschiderea în Kiev Мetoc a Mănăstirii Sf. Pantelimon din Muntele Athos.

În noul an 2013, vom sărbători aniversarea a 1025 de ani de la Botezul Rusiei, care a deschis o nouă eră în istoria națiunii noastre. Apele Niprului au devenit crestelnița noastră, legământul mântuirii întru Hristos Iisus. Primirea ortodoxiei a contribuit la dezvoltarea spirituală și culturală a poporului ucrainean, stabilirea identității sale. De aceasta, nu numai Sfânta Biserică, dar și întreaga Ucraină sărbătorește Ziua Botezului Rusiei, ca sărbătoarea sa națională.

Acum eu din toată inima mulțumesc credincioșilor, clerului, fraților arhierei pentru sprijinul și rugăciunea, care nu numai că m-a ajutat să mă ridic de la patul de boală, dar și de douăzeci de ani, m-a întărit la drumul răspunzător de slujire întăistătătoare.

Hristos, îmbrăcându-se în ființa omenească, a recuperat, a reînnoit și a sfințit natura umană. „Slavă și laudă pe pământ Celui ce S-a născut și a îndumnezeit creatura pământеаscă, Hristos Dumnezeul nostru” – cântă în această zi Sfânta Biserică (sedealna la Catisma întâi). Și acest mare dar al sfințeniei ne îndeamnă către o slujire curată lui Dumnezeu, nealeasă ședere în fața Lui cu inimile pline de recunoștință. Expresia cea mai înaltă a recunoștinței noastre este încheiată în Dumnezeeasca Euharistie, prin care noi intrăm în cea mai strânsă comuniune cu Dumnezeu, devenim asemănător cu El, și căpătăm o nouă naștere Duhovnicească, împodobindu-ne cu frumusețea lui Hristos. Și nu cea exterioară, dar anume acestă duhovnicească frumusețe trebuie să fie sarcina principală a veții noastre. „Hristos nu are nevoie de haine strălucitoare, – învață Sfântul Ierarh Ambrozie de Milan, – dar de despunerea sufletului; nu se uită la podoabele trupului, dar se uită la inima care îi slujește Lui.” (Un cuvânt despre modul în care ar trebui să întâlnim ziua Nașterii lui Hristos).

Haideți în această sărbătoare luminoasă dimpreună cu smeriții la inimă păstori și înțelepții magi să ne închinăm Pruncului Născut Hristos. Lumina stelei din Betleem și bunăvoința lui Dumnezeu către oameni să ne conducă pe toate drumurile veții noastre și în drumul către așezemintele Slavei Cerești. Cântarea îngerească: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, și între oameni bunăvoire” (Luca 2,14), – să sune totdeauna în inimile noastre. Amin.

Naşterea lui Hristos 2012/2013

Or. Kiev

 

Vladimir

Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine

Întăistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina