Положення

Положення про Координаційну Раду Української Православної Церкви


1. Координаційна Рада Української Православної Церкви голів Синодальних установ при Предстоятелі УПЦ (надалі — Координаційна Рада УПЦ) є дорадчим органом Української Православної Церкви, що діє при Митрополиті Київському і всієї України (надалі — Предстоятель УПЦ) і Священному Синоді Української Православної Церкви (надалі — Священний Синод). У період міжпредстоятельства Координаційна Рада УПЦ діє при Місцеблюстителі Київської Митрополичої кафедри (надалі – Місцеблюститель) і Священному Синоді.
 

2. Координаційна Рада УПЦ підпорядковується і підзвітна Предстоятелю УПЦ (Місцеблюстителю) і Священному Синоду.
 

3. Координаційна Рада УПЦ розглядає такі питання:

• питання богословської освіти, просвітництва, місії, церковного соціального служіння, інформаційної діяльності канонічних підрозділів Української Православної Церкви та церковних ЗМІ;
• питання взаємозв’язків Церкви з державою, суспільством, Помісними Православними Церквами, інославними конфесіями та нехристиянськими релігіями;
• питання церковного управління і господарювання;
• інші питання, передані на розгляд Координаційної Ради УПЦ Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем).
 

4. До компетенції Координаційної Ради УПЦ входять:


1) координація діяльності Синодальних та інших загальноцерковних установ;
2) обговорення поточних питань церковного життя, що потребують погодженої реакції з боку Синодальних та інших загальноцерковних установ;
3) вживання заходів щодо виконання ухвал Соборів Української Православної Церкви та Соборів єпископів Української Православної Церкви, постанов та ухвал Священного Синоду, указів і розпоряджень Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя).
 

5. Координаційна Рада УПЦ:

1) заслуховує доповіді керівників або представників Синодальних та інших загальноцерковних установ про діяльність цих установ;
2) у межах своєї компетенції дає доручення Синодальним установам та іншим канонічним підрозділам Української Православної Церкви і контролює їх виконання;
3) може вносити пропозиції на розгляд Священного Синоду.
 

6. Координаційна Рада УПЦ складається з Голови — Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя), членів Координаційної Ради УПЦ за посадою, а також членів, призначених Священним Синодом у встановленому цим Положенням порядку.
 

7. Членами Координаційної Ради УПЦ за посадою є керівники таких Синодальних установ:

1) Управління справами УПЦ;
2) Адміністративно-господарського управління;
3) Церковного суду;
4) Комісії у справах монастирів;
5) Комісії по канонізації святих;
6) Відділу релігійної освіти і катехізації;
7) Місіонерського відділу;
8) Відділу по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України;
9) Богословсько-канонічної комісії;
10) Учбового Комітету;
11) Відділу Зовнішніх Церковних Зв’язків;
12) Відділу з питань біоетики та етичних питань;
13) Відділу у справах сім’ї;
14) Відділу у справах пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молоді;
15) Відділу з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів;
16) Відділу пастирської опіки воїнів-інтернаціоналістів;
17) Літургічної комісії УПЦ;
18) Відділу з архітектури, будівництва та охорони пам’яток церковної архітектури;
19) Відділу у справах молоді;
20) Інформаційно-просвітницького відділу;
21) Видавничого відділу;
22) Відділу «Місія Церква і культура»;
23) Відділу УПЦ у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системи.
24) Відділу з благодійності та соціального служіння;
25) Комісії з нагородження відзнаками УПЦ;
26) Уповноваженого УПЦ з питань вищої освіти і науки;
27) Представництва УПЦ у Верховній Раді України;
28) Юридичного відділу.
 

8. Священний Синод може за поданням Предстоятеля УПЦ призначити членів Координаційної Ради УПЦ з числа керівників підрозділів Київської Митрополії УПЦ, Синодальних або інших загальноцерковних установ. Члени Координаційної Ради УПЦ, призначені Священним Синодом, можуть бути виведені зі складу Координаційної Ради УПЦ на підставі ухвали Священного Синоду за поданням Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя).
 

9. Засідання Координаційної Ради УПЦ скликаються Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем).
 

10. Засідання Координаційної Ради УПЦ є закритими. Засідання Координаційної Ради УПЦ проводяться під головуванням Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя) або, на підставі відповідного розпорядження Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя), під головуванням члена Координаційної Ради УПЦ в архієрейському сані.
 

11. За неможливості участі в засіданні члена Координаційної Ради УПЦ, в цьому засіданні, за погодженням з Предстоятелем УПЦ, бере участь інша особа, уповноважена членом Координаційної Ради УПЦ, з правом дорадчого голосу.
 

12. За ініціативою Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя) або за погодженням з ним на окремі засідання Координаційної Ради УПЦ можуть запрошуватися експерти, а також особи, відповідальні за напрямки церковної діяльності, що розглядаються на цих засіданнях. Особи, які не є членами Координаційної Ради УПЦ, присутні на її засіданнях тільки в період обговорення тих питань, до розгляду яких їх залучено. Вони можуть представляти доповідь і брати участь в обговоренні вищезазначених питань, але не вправі брати участь в голосуванні.
 

13. Секретар Координаційної Ради УПЦ призначається (звільняється з посади) Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем) із числа членів Координаційної Ради УПЦ.
 

14. Порядок денний засідань визначається Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем) і заздалегідь розсилається секретарем Координаційної Ради УПЦ всім членам Координаційної Ради УПЦ разом із запрошенням на чергове засідання.
 

15. Секретар Координаційної Ради УПЦ веде протоколи засідань Координаційної Ради УПЦ. Протоколи підписуються секретарем Координаційної Ради УПЦ і затверджуються Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем), після чого надсилаються всім членам Координаційної Ради УПЦ.
 

16. Засідання Координаційної Ради УПЦ правомочні за присутності на них головуючого і не менше 2/3 членів Координаційної Ради УПЦ. В разі відсутності на засіданні Координаційної Ради УПЦ Предстоятель УПЦ (Місцеблюститель) голосує заочно. Рішення Координаційної Ради УПЦ ухвалюються більшістю голосів Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя) і присутніх на засіданні членів Координаційної Ради УПЦ. За рівної кількості голосів голос Предстоятеля УПЦ (Місцеблюстителя) є вирішальним.
 

17. У разі незгоди з ухваленим Координаційноою Радою УПЦ рішенням Предстоятель УПЦ (Місцеблюститель) передає спірне питання на розгляд Священного Синоду. Якщо відкласти розгляд спірного питання неможливо і рішення має бути прийнято негайно, Предстоятель УПЦ (Місцеблюститель) приймає одноособове рішення з цього питання. Ухвалене Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем) рішення виноситься на розгляд чергового засідання Священного Синоду для остаточного вирішення питання.
 

18. Рішення Координаційної Ради УПЦ набувають чинності після затвердження Предстоятелем УПЦ (Місцеблюстителем) протоколу відповідного засідання.
 

19. Один раз на півроку Священний Синод заслуховує доповідь Предстоятеля УПЦ про роботу Координаційної Ради УПЦ.