Річний звіт про діяльність Юридичного відділу УПЦ

Річний звіт про діяльність Юридичного відділу УПЦ

1) Згідно зі штатним розкладом, затвердженим Митрополитом Київським і всієї України Воло-димиром, Предстоятелем УПЦ, в Українській Православній Церкві функціонує Юридичний відділ УПЦ у складі трьох осіб: голови Юридичного відділу; заступника голови Юридичного відділу; юрисконсульта Юридичного відділу (див. додаток № 1).

2) У своїй діяльності Юридичний відділ УПЦ керується: Конституцією і законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Законом України «Про свободу сові-сті і релігійні організації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Ка-бінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого цент-рального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації (затверджено по-становою КМ України за № 1040 від 26.11.2008 р.) та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення правової роботи Юридичний відділ УПЦ керується ре-комендаціями Міністерства юстиції України.

3) Основними напрямами діяльності Юридичного відділу УПЦ із забезпечення дотримання за-конодавства про свободу совісті та релігійні організації в 2010 р. були:

— участь у розробці законодавчих актів та інших правових документів, якими регламентується державноцерковні та церковнодержавні правові відносини (проект закону України «Про свободу со-вісті та релігійні організації» у його новій редакції, проект закону України «Про концепцію держав-ноконфесійних відносин в Україні», проект Податкового кодексу України, проекти статутів Синода-льних установ, парафій, монастирів, духовних навчальних закладів, благодійних фондів тощо);

—перевірка на відповідність чинному законодавству України проектів листів, звернень, заяв та інших правових документів, що надсилалися священноначалієм УПЦ — Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем УПЦ, та Керуючим справами УПЦ — Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, керівникам міністерств та відомств, Київському міському голові, іншим органам місцевого самоврядування та місцевим виконавчим органам, судам та право-охоронними органам;

— забезпечення юридичного контролю за рішеннями Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УПЦ та керівників структурних підрозділів УПЦ щодо їхньої відповідності вимогам законодавства України про свободу совісті та релігійні організації;

— надання юридичної допомоги Синодальним установам, управлінням єпархій, парафіям, монас-тирям, священнослужителям і церковнослужителям, а також фахівцям структурних підрозділів УПЦ щодо ефективного використання ними правових засобів для захисту законних прав та інтересів, що охороняються законом, релігійними організаціями УПЦ;

— надання юридичної допомоги колегіальним керівним та контролюючим органам церковного самоврядування, що діють в релігійних організаціях УПЦ (Собор єпископів УПЦ, Священний Синод УПЦ, єпархіальні збори і єпархіальні ради, парафіяльні збори і парафіяльні ради, духовні собори, ре-візійні комісії, вчені та педагогічні ради тощо);

— роз’яснення чинного законодавства України про свободу совісті та релігійні організації серед священнослужителів, церковнослужителів та віруючих УПЦ;

— організація роботи із систематизації та обліку законодавства про свободу совісті та релігійні організації, локальних нормативних актів, підтримка законодавчої та нормативноправової бази в контрольному стані.

Організацію та ведення претензійної і позовної роботи в КМ УПЦ покладено на Юридичний від-діл УПЦ.Представництво у встановленому порядку інтересів КМ УПЦ у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів здійснює голова Юридичного відділу УПЦВ. Ф.Волинець на підставі довіреності, виданої Митрополитом Київським і всієї України Володимиром, Предстоя-телем УПЦ. (Відомості про організацію, ведення претензійної і позовної роботи — див. додаток № 2).

Юридичний відділ УПЦ має тісні ділові контакти з правоохоронними органами, органами проку-ратури, юстиції, судами та народними депутатами України.

У разі необхідності Юридичний відділ УПЦ звертається до цих органів за методичною допомо-гою і підтримкою, і, зазвичай, там, де це можливо, завжди отримує їх.
Додаток
1
Склад юридичної служби УПЦ
Назва юридичної служби
Кілсть працівників за штатом
Фактично працює (П.І.Б., служб. тел.)
Освіта
Стаж роботи за фахом
Стаж роботи в юридичній службі
Вакансії (кількість, назва)
Юридичний відділ
1 – Голова Юридичного відділу
 
1 – заступник голови Юридичного відділу
 
1 – юрисконсульт Юридичного відділу
 
 
Голова Юридичного відділу Волинець Валентин Феодосійовичич
тел.2551243
 
 
Вища юридична
 
 
37,5 р.
 
18 р.
 
 
 
 
 
1 – заступник голови Юридичного відділу
 
1 – юрисконсульт Юридичного відділу
 
 
 
Додаток 2
Перелік претензій та позовів, пред’явлених до УПЦ
Пред’явлені позови
Сума позову (грн.)
Стан розгляду справи
1
Позовна заява від НапреєнкоГонтар О.О.
64 049,00
Дніпровський районний суд
м. Києва
(Справа знаходиться на розгляді апеляційного суду м.Києва)
2
Позовна заява від Горбаченко Н.Ю.
32 345,56
Дніпровський районний суд
м. Києва
(Справа знаходиться на розгляді апеляційного суду м.Києва)
3
Позовна заява від Ткаченко Т.І.
16 506,89
Дніпровський районний суд
м. Києва