Річний звіт про роботу Синодального відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної системи

Річний звіт про роботу Синодального відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної системи
Синодальний відділ у справах пастирської опіки пенітенціарної системи є структурним підрозділом Священного Синоду Української Православної Церкви, головне завдання якого — координація духов-нопастирської діяльності в місцях позбавлення волі. Також завданням Синодального відділу тюремного служіння є забезпечення плідної взаємодії з кримінальновиконавчою системою України, узгодження діяльності тюремних священиків в Україні. Синодальний відділ було створено у липні 2009 р.

Для досягнення поставлених завдань Синодальний відділ взаємодіє з Державним департаментом України з питань виконання покарань. Документальною базою для такої співпраці є Угода між Укра-їнською Православною Церквою та Державним департаментом України з питань виконання пока-рань, а також підписані меморандуми. Основним партнером із забезпечення взаємодії є управління соціальновиховної та психологічної роботи Державного департаменту.

Співпраця відбувається у таких напрямах:

сприяння у будівництві храмів та молитовних кімнат в установах кримінальновиконавчої системи, комплектування необхідною літературою, предметами церковного вжитку. Всього в місцях позбавлення волі діє близько 44 храмів;

залучення засуджених до позбавлення волі, а також осіб, які перебувають під наглядом криміна-льновиконавчих інспекцій, до церковного життя, духовнопросвітницька робота з різними категоріями засуджених;

катехізаторська діяльність та проведення бесід священиків з особовим складом Державного депа-ртаменту України з питань виконання покарань (загальна чисельність становить близько 47 тис. осіб);

нагородження та заохочення засуджених до позбавлення волі церковними відзнаками за кращі роботи з художньоприкладної та літературної тематики за участь у відповідних конкурсах;

Участь в науковопрактичних конференціях та зборах як в Україні, так і за її межами за напрямами:

а) збори священиків від кожної єпархії, відповідальних за співпрацю з обласними управліннями Держдепартаменту з питань виконання покарань;

б) участь у міжнародних зустрічах з питань тюремного служіння.

Видавнича діяльність. Видання “Молитвослова для засуджених”, періодичного видання Сино-дального відділу, а також публікація статей та матеріалів на сторінках періодичних видань Держде-партаменту.
Сьогодні духовнопастирська робота із засудженими проводиться в усіх з 184 установах кримінальновиконавчої системи, де діють 56 храмів (у тому числі 33 окремих споруди) та 125 молитовних кімнат. Будується 24 храмові споруди. За статистикою Держдепартаменту ре-гулярно відвідують богослужіння 17 277 осіб. Станом на 1 вересня 2010 р. у 184 установах кримінальновиконавчої системи утримуються 152,2 тис. осіб, у тому числі: у 32 слідчих ізоля-торах — 39,5 тис. осіб, у 141 кримінальновиконавчій установі відкритого та закритого типів — 111,1 тис. засуджених, в 10 виховних колоніях — 1472 неповнолітніх засуджених. На обліку 703 підрозділів кримінальновиконавчої інспекції перебуває 181 тис. осіб.

У будинках дитини при двох жіночих виправних колоніях знаходиться близько 70 немовлят, матері яких відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Крім того, виконуються покаран-ня, не пов’язані з позбавленням волі (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, громадські роботи, звільнення від відбування покарання з випробуванням) стосовно 162,1 тис. осіб, з яких 8,0 тис. — неповнолітні. Таким чином, у сфері діяльності кримінальновиконавчої системи перебуває біля 320 тис. ув’язнених та засуджених до різних видів покарань.

Криміногенний склад засуджених залишається досить складним. В установах виконання покарань утримується понад 20 тис. осіб, засуджених за умисні вбивства, з яких майже 9,7 тис. — за вбивства при обтяжуючих обставинах, 27,6 тис. — за грабіж і розбій, 20,1 тис. — за злочини у сфері обігу нар-котиків, 704 — за бандитизм, 25 — за захоплення заручників, 1400 — засуджені до довічного позба-влення волі.

Співробітники Синодального відділу регулярно, принаймні щомісяця, проводять релігійні за-ходи в установах Держдепартаменту з питань виконання покарань в різних областях України. Пріоритетними напрямами духовнопастирської роботи є місія у виховних і жіночих колоніях. Співробітники Відділу беруть участь у міжнародних зустрічах з питань тюремного служіння, так 20—21 вересня цього року в м. Красний Став (Польща) відбувся міжнародний конкурс тюремної поезії, де українська сторона була представлена співробітниками Синодального відділу, також там обговорювалися проблеми духовнопастирської опіки з польськими православними тюрем-ними капеланами. В серпні поточного року представник Відділу взяв участь у роботі Міжнарод-ної асоціації тюремних капеланів, що відбулася в м. Стокгольм (Швеція).

Щороку видаються настільні й настінні календарі для осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.
У 2010 р. Синодальним відділом у справах пастирської опіки пенітенціарної системи було прове-дено наступні заходи:

участь у засіданнях громадської ради при Держдепартаменті з питань виконання покарань.

Доброю традицією стало проведення всеукраїнських виставок робіт з художньоприкладної твор-чості засуджених до позбавлення волі, присвячених Великодню, Різдву Христовому і святу Покрову Божої Матері. Виставки проводяться за спільною ініціативою Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Національного КиєвоПечерського історикокультурного за-повідника. Ці виставки мають широкий резонанс у суспільстві, як правило експозиція робіт триває близько місяця, роботи експонуються у галереях КиєвоПечерської Лаври та галереї Української Пра-вославної Церкви “Соборна”.

Налагоджено проведення спектаклів для засуджених з духовноморальної тематики, у трьох коло-ніях було підготовлено і проведено виставу про життя святителя Луки, архієпископа Кримського, а також виставу про життя преподобномучениці Єлисавети Федорівни.

18 листопада цього року відбулися збори духовенства Української Православної Церкви, яке опікується засудженими до позбавлення волі на тему “Сучасна практика пастирської роботи в установах виконання покарань. Духовна опіка засуджених і персоналу установ”.

Завданням цього форуму тюремного духовенства стало обговорення організаційних аспектів на-дання духовнопастирської, моральної і благодійної допомоги особам, які перебувають у місцях по-збавлення волі, обмін досвідом, напрацювання варіантів взаємодії державних, громадських і релігійних організацій.

На зборах було представлено досвід надання духовної опіки різним категоріям засуджених, обго-ворено питання взаємодії з представниками Держдепартаменту з питань виконання покарань задля плідного використання прийнятних сучасних досягнень співпраці Церкви і пенітенціарних установ.

На зустрічі керівного складу Державного департаменту України з питань виконання покарань з Предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнішим Митрополитом Володимиром 26 травня 2010 р. було ухвалено рішення про будівництво православного храму на честь Преобра-ження Господнього при центральному апараті Держдепартаменту. В день свята Преображення Пред-стоятель нашої Церкви освятив місце під будівництво цього храму.

Близько двох разів на місяць Синодальний відділ проводить заходи з духовнопатріотичного вихо-вання дітейсиріт та позбавлених батьківського піклування з різних дитячих будинків і спецшкіл не лише Київської, але й інших областей України.

Підготовано до друку та планується випуск кількох видавничих проектів — настінного та насті-льного календарів для засуджених на 2011 рік, загальновживані молитви та ін.

На наступний рік, крім планових щорічних заходів, про які вже йшлося, заплановано проведення трьох виставок художньоприкладних робіт засуджених (на різдвяну, пасхальну та покровську тема-тику) та проведення спеціалізованих семінарів для священиків, які опікуються виховними і жіночими колоніями. Також підготовлено для затвердження проект положення творчого конкурсу засуджених до позбавлення волі. Готується періодичне видання для засуджених.

Водночас існує пропозиція: для підвищення ефективності духовнопастирської роботи серед засу-джених — у навчальний план духовних семінарій ввести постійно діючий курс з духовнопастирської роботи із засудженими.

Таким чином, заходи, впроваджувані Синодальним відділом тюремного служіння, спрямовані на створення належних умов пастирської роботи в місцях позбавлення волі та сприяння церковній проповіді серед засуджених. Останнім часом діяльність Української Православної Церкви у виправних установах набуває все більш системного і стійкого характеру. Наявність великої кілько-сті засуджених, що потребують духовної підтримки священнослужителів, зростання ролі релігії у повсякденному житті виправних установ вимагає продовження і зміцнення співробітництва між Церквою і адміністрацією установ Державного департаменту з питань виконання покарань. Загалом можна сказати, що така робота проводиться в усіх єпархіях УПЦ, бо всі єпархіальні Преосвященні розуміють необхідність налагодження духовнопастирської діяльності в місцях позбавлення волі.

Синодальний відділ у справах пастирської опіки пенітенціарної системи є структурним підрозділом Священного Синоду Української Православної Церкви, головне завдання якого — координація духов-нопастирської діяльності в місцях позбавлення волі. Також завданням Синодального відділу тюремного служіння є забезпечення плідної взаємодії з кримінальновиконавчою системою України, узгодження діяльності тюремних священиків в Україні. Синодальний відділ було створено у липні 2009 р.
Для досягнення поставлених завдань Синодальний відділ взаємодіє з Державним департаментом України з питань виконання покарань. Документальною базою для такої співпраці є Угода між Укра-їнською Православною Церквою та Державним департаментом України з питань виконання пока-рань, а також підписані меморандуми. Основним партнером із забезпечення взаємодії є управління соціальновиховної та психологічної роботи Державного департаменту.

Співпраця відбувається у таких напрямах:

сприяння у будівництві храмів та молитовних кімнат в установах кримінальновиконавчої систе-ми, комплектування необхідною літературою, предметами церковного вжитку. Всього в місцях позбавлення волі діє близько 44 храмів;

залучення засуджених до позбавлення волі, а також осіб, які перебувають під наглядом криміна-льновиконавчих інспекцій, до церковного життя, духовнопросвітницька робота з різними ка-тегоріями засуджених;

катехізаторська діяльність та проведення бесід священиків з особовим складом Державного депа-ртаменту України з питань виконання покарань (загальна чисельність становить близько 47 тис. осіб);

нагородження та заохочення засуджених до позбавлення волі церковними відзнаками за кращі роботи з художньоприкладної та літературної тематики за участь у відповідних конкурсах;

Участь в науковопрактичних конференціях та зборах як в Україні, так і за її межами за напрямами:

а) збори священиків від кожної єпархії, відповідальних за співпрацю з обласними управліннями Держдепартаменту з питань виконання покарань;

б) участь у міжнародних зустрічах з питань тюремного служіння.

Видавнича діяльність. Видання “Молитвослова для засуджених”, періодичного видання Сино-дального відділу, а також публікація статей та матеріалів на сторінках періодичних видань Держде-партаменту.

Сьогодні духовнопастирська робота із засудженими проводиться в усіх з 184 установах кримінальновиконавчої системи, де діють 56 храмів (у тому числі 33 окремих споруди) та 125 молитовних кімнат. Будується 24 храмові споруди. За статистикою Держдепартаменту ре-гулярно відвідують богослужіння 17 277 осіб. Станом на 1 вересня 2010 р. у 184 установах кримінальновиконавчої системи утримуються 152,2 тис. осіб, у тому числі: у 32 слідчих ізоля-торах — 39,5 тис. осіб, у 141 кримінальновиконавчій установі відкритого та закритого типів — 111,1 тис. засуджених, в 10 виховних колоніях — 1472 неповнолітніх засуджених. На обліку 703 підрозділів кримінальновиконавчої інспекції перебуває 181 тис. осіб.

У будинках дитини при двох жіночих виправних колоніях знаходиться близько 70 немовлят, матері яких відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Крім того, виконуються покаран-ня, не пов’язані з позбавленням волі (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, громадські роботи, звільнення від відбування покарання з випробуванням) стосовно 162,1 тис. осіб, з яких 8,0 тис. — неповнолітні. Таким чином, у сфері діяльності кримінальновиконавчої системи перебуває біля 320 тис. ув’язнених та засуджених до різних видів покарань.

Криміногенний склад засуджених залишається досить складним. В установах виконання покарань утримується понад 20 тис. осіб, засуджених за умисні вбивства, з яких майже 9,7 тис. — за вбивства при обтяжуючих обставинах, 27,6 тис. — за грабіж і розбій, 20,1 тис. — за злочини у сфері обігу нар-котиків, 704 — за бандитизм, 25 — за захоплення заручників, 1400 — засуджені до довічного позба-влення волі.

Співробітники Синодального відділу регулярно, принаймні щомісяця, проводять релігійні за-ходи в установах Держдепартаменту з питань виконання покарань в різних областях України. Пріоритетними напрямами духовнопастирської роботи є місія у виховних і жіночих колоніях. Співробітники Відділу беруть участь у міжнародних зустрічах з питань тюремного служіння, так 20—21 вересня цього року в м. Красний Став (Польща) відбувся міжнародний конкурс тюремної поезії, де українська сторона була представлена співробітниками Синодального відділу, також там обговорювалися проблеми духовнопастирської опіки з польськими православними тюрем-ними капеланами. В серпні поточного року представник Відділу взяв участь у роботі Міжнарод-ної асоціації тюремних капеланів, що відбулася в м. Стокгольм (Швеція).

Щороку видаються настільні й настінні календарі для осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.
У 2010 р. Синодальним відділом у справах пастирської опіки пенітенціарної системи було прове-дено наступні заходи:

участь у засіданнях громадської ради при Держдепартаменті з питань виконання покарань.
Доброю традицією стало проведення всеукраїнських виставок робіт з художньоприкладної твор-чості засуджених до позбавлення волі, присвячених Великодню, Різдву Христовому і святу Покрову Божої Матері. Виставки проводяться за спільною ініціативою Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Національного КиєвоПечерського історикокультурного за-повідника. Ці виставки мають широкий резонанс у суспільстві, як правило експозиція робіт триває близько місяця, роботи експонуються у галереях КиєвоПечерської Лаври та галереї Української Пра-вославної Церкви “Соборна”.

Налагоджено проведення спектаклів для засуджених з духовноморальної тематики, у трьох коло-ніях було підготовлено і проведено виставу про життя святителя Луки, архієпископа Кримського, а також виставу про життя преподобномучениці Єлисавети Федорівни.

18 листопада цього року відбулися збори духовенства Української Православної Церкви, яке опікується засудженими до позбавлення волі на тему “Сучасна практика пастирської роботи в установах виконання покарань. Духовна опіка засуджених і персоналу установ”.

Завданням цього форуму тюремного духовенства стало обговорення організаційних аспектів на-дання духовнопастирської, моральної і благодійної допомоги особам, які перебувають у місцях по-збавлення волі, обмін досвідом, напрацювання варіантів взаємодії державних, громадських і релігійних організацій.

На зборах було представлено досвід надання духовної опіки різним категоріям засуджених, обго-ворено питання взаємодії з представниками Держдепартаменту з питань виконання покарань задля плідного використання прийнятних сучасних досягнень співпраці Церкви і пенітенціарних установ.

На зустрічі керівного складу Державного департаменту України з питань виконання покарань з Предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнішим Митрополитом Володимиром 26 травня 2010 р. було ухвалено рішення про будівництво православного храму на честь Преобра-ження Господнього при центральному апараті Держдепартаменту. В день свята Преображення Пред-стоятель нашої Церкви освятив місце під будівництво цього храму.

Близько двох разів на місяць Синодальний відділ проводить заходи з духовнопатріотичного вихо-вання дітейсиріт та позбавлених батьківського піклування з різних дитячих будинків і спецшкіл не лише Київської, але й інших областей України.

Підготовано до друку та планується випуск кількох видавничих проектів — настінного та насті-льного календарів для засуджених на 2011 рік, загальновживані молитви та ін.

На наступний рік, крім планових щорічних заходів, про які вже йшлося, заплановано проведення трьох виставок художньоприкладних робіт засуджених (на різдвяну, пасхальну та покровську тема-тику) та проведення спеціалізованих семінарів для священиків, які опікуються виховними і жіночими колоніями. Також підготовлено для затвердження проект положення творчого конкурсу засуджених до позбавлення волі. Готується періодичне видання для засуджених.

Водночас існує пропозиція: для підвищення ефективності духовнопастирської роботи серед засу-джених — у навчальний план духовних семінарій ввести постійно діючий курс з духовнопастирської роботи із засудженими.

Таким чином, заходи, впроваджувані Синодальним відділом тюремного служіння, спрямовані на створення належних умов пастирської роботи в місцях позбавлення волі та сприяння церковній проповіді серед засуджених. Останнім часом діяльність Української Православної Церкви у виправних установах набуває все більш системного і стійкого характеру. Наявність великої кілько-сті засуджених, що потребують духовної підтримки священнослужителів, зростання ролі релігії у повсякденному житті виправних установ вимагає продовження і зміцнення співробітництва між Церквою і адміністрацією установ Державного департаменту з питань виконання покарань. Загалом можна сказати, що така робота проводиться в усіх єпархіях УПЦ, бо всі єпархіальні Преосвященні розуміють необхідність налагодження духовнопастирської діяльності в місцях позбавлення волі.